Vakantiedagen: hoe zit het precies?

De zomerperiode komt er weer aan. Tijd voor vakantie. Maar hoe zit het ook alweer met de opbouw en het opnemen van vakantiedagen?

Opbouw en verval vakantiedagen
Ieder jaar bouw je vakantiedagen op. Je hebt per jaar in principe minimaal recht op viermaal het aantal overeengekomen arbeidsuren per week aan vakantie-uren. Wanneer je dus fulltime (40 uur per week) werkt heb je ieder jaar wettelijk recht op minimaal 160 uur vakantie, oftewel 20 vakantiedagen. Dit worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. Wanneer je deze vrije dagen opneemt is jouw werkgever verplicht om jouw loon door te betalen. Het is mogelijk dat je recht hebt op extra vrije dagen die boven op jouw minimale aantal wettelijke vakantiedagen komen. Dit worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. In jouw arbeidsovereenkomst en/of cao kun je nagaan of je hier recht op hebt.

Het is van belang dat je de vrije dagen tijdig opneemt. De opgespaarde wettelijke vakantiedagen vervallen namelijk zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin je de aanspraak op de vrije dagen hebt verkregen, tenzij je tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat bent geweest vakantie op te nemen, bijvoorbeeld wanneer je langdurig ziek bent geweest. 

Middels een schriftelijke overeenkomst kan van de termijn van zes maanden in jouw voordeel worden afgeweken.

Bovenwettelijke vrije dagen vervallen vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin die vakantiedagen zijn opgespaard. In de situatie dat je redelijkerwijs niet in staat bent geweest om de minimumvakantie c.q. de wettelijke vakantiedagen op te nemen gedurende het hele jaar van opbouw en de daarop volgende zes maanden geldt dat die vakantiedagen eveneens pas verjaren na vijf jaar.

Opnemen vakantiedagen

Als je vakantie wilt opnemen vraag je dit aan bij jouw werkgever. Jouw werkgever moet in principe instemmen met de vakantieaanvraag. De werkgever mag alleen bezwaar maken als jouw vakantie grote problemen oplevert voor het bedrijf, de zogenoemde  ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. Of als er een collectieve vakantie is, zoals in de bouw en in het onderwijs. De werkgever moet dan binnen twee weken na ontvangst van jouw vakantieaanvraag schriftelijk bezwaar maken. De werkgever moet wel toestaan dat je op een ander moment vakantie opneemt.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere regels gelden. Kijk dit na in jouw arbeidsovereenkomst en/of cao. 

Een reeds vastgestelde vakantie kan de werkgever na overleg met jou wegens gewichtige redenen weer wijzigen. Hierbij kun je denken aan plotselinge drukte in het bedrijf ten gevolge van een spoedorder of jouw onmisbaarheid in verband met de plotselinge ziekte van jouw vervanger. Het kan zo zijn dat jouw werkgever hierdoor voor jou schade veroorzaakt. Jouw werkgever is echter verplicht de door deze ten gevolge van de wijziging geleden schade aan jou te vergoeden. Hierbij kan gedacht worden aan annuleringskosten.  

Jouw werkgever moet je ieder jaar in staat stellen het wettelijk aantal vakantiedagen op te nemen.  Hij mag daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

Ook als je ziek bent, heb je recht op vakantie. Wanneer je vakantiedagen wilt opnemen terwijl je ziek bent dient jouw werkgever daarvoor toestemming te geven.

Bovenwettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, mag je door jouw werkgever laten afkopen. Jullie kunnen elkaar hier niet toe verplichten. Wettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, mag je niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van de arbeidsovereenkomst is dit wel toegestaan.

Prettige vakantie gewenst!

Vragen?

Neem dan contact op met mr. Van Nunen. Mr. Van Nunen geeft juridisch advies in arbeidskwesties.